Available courses

Kurz v analógii k identite jednotlivca sa zameriava na definovanie základných pojmových kategórií, identifikáciu bazálnych zložiek identity a kultúry organizácie a ich vzájomných vzťahov. V aplikačnej rovine rozvíja zručnosti identifikácie a analýzy činiteľov formujúcich identitu, kultúru a imidž organizácie.

Kurz vytvára predpoklady pre uplatnenie psychológa v riadení organizácií smerom dovnútra – formovanie kultúry firmy – ako aj navonok – riešenie atribútov kontrolovanej i nekontrolovanej komunikácie organizácie. Zároveň poskytuje základnú výbavu pre prácu psychológa v interdisciplinárnom tíme.Ciele kurzu

Na úrovni získavania znalostí (celková orientácia, znalosť teórií a modelov)
- poznať a charakterizovať jednotlivé etapy vývoja prostriedkov vizuálnej komunikácie.
- charakterizovať a popísať mechanizmus vzniku vizuálneho zobrazenia
- poznať hlavné teoreticko-metodologické prístupy a riešenia v oblasti vizuálnej komunikácie

Na úrovni vytvárania zručností (diagnostické zručnosti, intervencia)
- klasifikácia a interpretácia vzťahu obsah - kontext, definovanie a popísanie mechanizmu intervenujúcich vplyvov
- osvojenie si základov práce s metódami sémantickej analýzy.
- osvojenie si metód analýzy a interpretácie architektonického priestoru.

Na úrovni vytvárania kompetencií pre profesionálne aktivity (profesionálne zručnosti)
- vytvoriť základy pre kvalifikovanú interpretáciu vizuálnych zobrazení a sprievodných psychických procesov.

Ciele kurzu

Na úrovni získavania znalostí (celková orientácia, znalosť teórií a modelov)
- osvojenie si princípov tvorby vizuálnych správ resp. komunikačného obsahu.
- poznanie podstaty komunikácie  elementov vizuálnej gramatiky a vizuálnej rétoriky.

Na úrovni vytvárania zručností (diagnostické zručnosti, intervencia)
- rozvinutie schopnosti analýzy 2D a 3D zobrazení v kontexte psychologických procesov
- schopnosť analyzovať a porozumieť vizuálnu reč.
- transkripcia obsahu do vizuálnej podoby

Na úrovni vytvárania kompetencií pre profesionálne aktivity (profesionálne zručnosti)
- osvojenie si vizuálnej gramatiky a vizuálnej rétoriky
- facilitácia schopností interpretácie vizuálnych zdelení
- rozvoj zručností komunikácie obsahu vizuálnymi prostriedkami

Teoreticko metodologický základ kurzu tvoria teórie vnímania a analýzy vizuálnych zobrazení, koncept vizuálnej gramotnosti a aplikácia psychologických poznatkov v princípoch designu. Je východiskom pre vysvetlenie výrazových charakteristík základných kompozičných elementov (bod, línia, tvar), špecifikáciu významov v závislosti od ich usporiadania.  Nadstavbovú úroveň tvorí farba so svojimi fyzikálnymi, fyziologickými a psychologickými charakteristikami. Spolu s kompozičnými elementami vytvára základ vizuálneho slovníka pre tvorbu vizuálnych zdelení, vyjadrení pocitov a stavov. Prezentácia obsahu je orientovaná na facilitáciu vizuálneho vnímania a interpretáciu vizuálnych obsahov. Kurz kombinuje online výučbu s prezenčnou výučbou.

Platforma pre diskusiu riešení praktických zadaní Ateliéru designu, analýzu a tvorbu prospektívnych profilov používateľa vybraných produktov.

Skupinový rozbor a tréningy špecifických situácií - osobná prezentácia, prezentácia produktu, mystery shoping.

Skupinový rozbor a tréning jednotlivých fáz vyjednávania. Zdokonaľovanie komunikačných zručností v simulovaných situáciách.Help with Search courses