Available courses

Výsledky vzdelávania:
Na úrovni znalostí
Identita a Imidž organizácií a firiem
- osvojenie si obsahu pojmov identita a imidž z pohľadu rôznych disciplín
- porozumenie vzťahom rôznych zložiek štruktúry identity organizácie
- osvojenie si teoreticko – metodologických východísk formovania identity a imidžu organizácie
- orientácia v nástrojoch a prístupoch ako aj možnostiach formovania výkonnosti organizácie prostredníctvom cieľavedomej profilácie identity a imidžu organizácie.
Na úrovni zručností
- analyzovať identitu organizácie, špecifikácia typu identity
- špecifikovať nástroje rozvíjania identity v reálnych podmienkach
- analyzovať kultúru organizácie a špecifikovať ťažiskové charakteristiky kultúry organizácie.
Na úrovni rozvoja profesionálnej kompetencie
Vytvorenie bazálnych predpokladov pre plnenie úloh v interdisciplinárnom teame zameranom na analýzu a formovanie identity a imidžu, resp. ich vybraných zložiek.


The course presents a holistic approach to the company, its identity, and ways to influence its image and reputation through identity process management. Provides a focus on understanding corporate identity within the context of organizational culture, linking corporate identity, corporate branding, and corporate marketing. Explains the importance and practical utility of adopting an identity-based view of the corporation and an identity-based view of corporate branding.


Výsledky vzdelávania: 

Na úrovni získavania znalostí (celková orientácia, znalosť teórií a modelov) Osvojenie si princípov psychologického pôsobenia tvaru a farby. Objektívna a subjektívna interpretácia tvaru a farby. Úloha elementov dizajnu vo formovaní štruktúry vizuálnej reči. 

Na úrovni vytvárania zručností (diagnostické zručnosti, intervencia) V praktickej práci s psychologickými testami (Luscher Color Test, Frieling test) získaťzákladné zručnosti administrácie, vyhodnotenia a interpretácie farby a tvaru v diagnostike psychických procesov. Schopnosť analyzovať a porozumieť vizuálnu reč. 

Na úrovni vytvárania kompetencií pre profesionálne aktivity (profesionálne zručnosti) Facilitácia schopností identifikácie, porozumenia a interpretácie vizuálnych zdelení Rozvoj zručností komunikácie obsahu vizuálnymi prostriedkami


Výsledky vzdelávania:

Na úrovni získavania znalostí (Celková orientácia, znalosť teórií a modelov). Vytvorenie poznatkovej bázy pre analýzu a interpretáciu vizuálnych zobrazení. Osvojenie si princípov fungovania vizuálneho myslenia a formovania jednotlivých úrovní vizuálnej gramotnosti. Porozumenie procesu formovania väzieb obsah-kontext

 Na úrovni vytvárania zručností (diagnostické zručnosti, intervencia) Osvojenie si postupu formálnej analýzy a interpretácie vizuálneho zobrazenia (kresba, fotografia) Klasifikácia a interpretácia vzťahu content - context, definovanie a popísanie mechanizmu intervenujúcich vplyvov. Rozvinutie schopnosti identifikácie psychologického pôsobenia vizuálneho obsahu v špecifickom kontexte. 

Na úrovni vytvárania kompetencií pre profesionálne aktivity (profesionálne zručnosti) Vytvoriť základy pre kvalifikovanú interpretáciu vizuálnych zobrazení a sprievodných psychických procesov. Vytvorenie predpokladov formovania kompetencie pre prácu s vizuálnym obsahom v oblasti psychologického poradenstva a psychodiagnostiky


The course focuses on understanding design principles, visual information interpretation, and informing objects. Comparison of solutions in the context of historical and cultural trends explains the variation of visual interaction and performance of meaning in communication. It gives an overview of the visual grammar rules and ways of knowledge space visualization.


Skupinový rozbor a tréning jednotlivých fáz vyjednávania. Zdokonaľovanie komunikačných zručností v simulovaných situáciách.


Sociálnopsychologický výcvik zameraný na tvorbu a formovanie osobnej značky.


Cyklus voľne nadväzujúcich webinárov na tému tvorby a overovania efektívnosti online výučby.