Kurzy zamerané na poznanie princípov vizuálnej gramatiky, univerzálnych princípov dizajnu, rozvoj vizuálneho myslenia a vizuálnej grammotnosti.

Výsledky vzdelávania: 

Na úrovni získavania znalostí (celková orientácia, znalosť teórií a modelov) Osvojenie si princípov psychologického pôsobenia tvaru a farby. Objektívna a subjektívna interpretácia tvaru a farby. Úloha elementov dizajnu vo formovaní štruktúry vizuálnej reči. 

Na úrovni vytvárania zručností (diagnostické zručnosti, intervencia) V praktickej práci s psychologickými testami (Luscher Color Test, Frieling test) získaťzákladné zručnosti administrácie, vyhodnotenia a interpretácie farby a tvaru v diagnostike psychických procesov. Schopnosť analyzovať a porozumieť vizuálnu reč. 

Na úrovni vytvárania kompetencií pre profesionálne aktivity (profesionálne zručnosti) Facilitácia schopností identifikácie, porozumenia a interpretácie vizuálnych zdelení Rozvoj zručností komunikácie obsahu vizuálnymi prostriedkami


Výsledky vzdelávania:

Na úrovni získavania znalostí (Celková orientácia, znalosť teórií a modelov). Vytvorenie poznatkovej bázy pre analýzu a interpretáciu vizuálnych zobrazení. Osvojenie si princípov fungovania vizuálneho myslenia a formovania jednotlivých úrovní vizuálnej gramotnosti. Porozumenie procesu formovania väzieb obsah-kontext

 Na úrovni vytvárania zručností (diagnostické zručnosti, intervencia) Osvojenie si postupu formálnej analýzy a interpretácie vizuálneho zobrazenia (kresba, fotografia) Klasifikácia a interpretácia vzťahu content - context, definovanie a popísanie mechanizmu intervenujúcich vplyvov. Rozvinutie schopnosti identifikácie psychologického pôsobenia vizuálneho obsahu v špecifickom kontexte. 

Na úrovni vytvárania kompetencií pre profesionálne aktivity (profesionálne zručnosti) Vytvoriť základy pre kvalifikovanú interpretáciu vizuálnych zobrazení a sprievodných psychických procesov. Vytvorenie predpokladov formovania kompetencie pre prácu s vizuálnym obsahom v oblasti psychologického poradenstva a psychodiagnostiky


The course focuses on understanding design principles, visual information interpretation, and informing objects. Comparison of solutions in the context of historical and cultural trends explains the variation of visual interaction and performance of meaning in communication. It gives an overview of the visual grammar rules and ways of knowledge space visualization.