Kurzy zamerané na poznanie princípov vizuálnej gramatiky, univerzálnych princípov dizajnu, rozvoj vizuálneho myslenia a vizuálnej grammotnosti.

Výsledky vzdelávania:

Na úrovni získavania znalostí (Celková orientácia, znalosť teórií a modelov). Vytvorenie poznatkovej bázy pre analýzu a interpretáciu vizuálnych zobrazení. Osvojenie si princípov fungovania vizuálneho myslenia a formovania jednotlivých úrovní vizuálnej gramotnosti. Porozumenie procesu formovania väzieb obsah-kontext

 Na úrovni vytvárania zručností (diagnostické zručnosti, intervencia) Osvojenie si postupu formálnej analýzy a interpretácie vizuálneho zobrazenia (kresba, fotografia) Klasifikácia a interpretácia vzťahu content - context, definovanie a popísanie mechanizmu intervenujúcich vplyvov. Rozvinutie schopnosti identifikácie psychologického pôsobenia vizuálneho obsahu v špecifickom kontexte. 

Na úrovni vytvárania kompetencií pre profesionálne aktivity (profesionálne zručnosti) Vytvoriť základy pre kvalifikovanú interpretáciu vizuálnych zobrazení a sprievodných psychických procesov. Vytvorenie predpokladov formovania kompetencie pre prácu s vizuálnym obsahom v oblasti psychologického poradenstva a psychodiagnostiky


Výsledky vzdelávania: 

Na úrovni získavania znalostí (celková orientácia, znalosť teórií a modelov) Osvojenie si princípov psychologického pôsobenia tvaru a farby. Objektívna a subjektívna interpretácia tvaru a farby. Úloha elementov dizajnu vo formovaní štruktúry vizuálnej reči. 

Na úrovni vytvárania zručností (diagnostické zručnosti, intervencia) V praktickej práci s psychologickými testami (Luscher Color Test, Frieling test) získaťzákladné zručnosti administrácie, vyhodnotenia a interpretácie farby a tvaru v diagnostike psychických procesov. Schopnosť analyzovať a porozumieť vizuálnu reč. 

Na úrovni vytvárania kompetencií pre profesionálne aktivity (profesionálne zručnosti) Facilitácia schopností identifikácie, porozumenia a interpretácie vizuálnych zdelení Rozvoj zručností komunikácie obsahu vizuálnymi prostriedkami