Kurzy zamerané na formovanie identity a imidžu jednotlivca, skupiny, organizácie, firmy, mesta, regiónu, štátu.

Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní vysvetliť, čím môže psychológ v organizácii prispieť k efektívnemu fungovaniu ľudí na úrovni tímov aj celej organizácie, 

  • rozpoznať vhodné organizačné nástroje na prevenciu negatívnych javov v organizácii súvisiacich napr. s pracovným stresom, 
  • aplikovať základné princípy plánovania a riadenia kariéry, 
  • použiť kompetenčný prístup pri analyzovaní pracovnej pozície, 
  • posúdiť manažérsky štýl, 
  • zhodnotiť význam, efektivitu, bariéry, formy manažérskej aj organizačnej komunikácie, 
  • poznať súvislosť medzi motiváciou, spokojnosťou a pracovnou výkonnosťou.


Výsledky vzdelávania:

Na úrovni znalostí
Identita a Imidž organizácií a firiem
- osvojenie si obsahu pojmov identita a imidž z pohľadu rôznych disciplín
- porozumenie vzťahom rôznych zložiek štruktúry identity organizácie
- osvojenie si teoreticko – metodologických východísk formovania identity a imidžu organizácie
- orientácia v nástrojoch a prístupoch ako aj možnostiach formovania výkonnosti organizácie prostredníctvom cieľavedomej profilácie identity a imidžu organizácie.
Na úrovni zručností
- analyzovať identitu organizácie, špecifikácia typu identity
- špecifikovať nástroje rozvíjania identity v reálnych podmienkach
- analyzovať kultúru organizácie a špecifikovať ťažiskové charakteristiky kultúry organizácie.
Na úrovni rozvoja profesionálnej kompetencie
Vytvorenie bazálnych predpokladov pre plnenie úloh v interdisciplinárnom teame zameranom na analýzu a formovanie identity a imidžu, resp. ich vybraných zložiek.