Kurzy zamerané na formovanie identity a imidžu jednotlivca, skupiny, organizácie, firmy, mesta, regiónu, štátu.

Výsledky vzdelávania:
Na úrovni znalostí
Identita a Imidž organizácií a firiem
- osvojenie si obsahu pojmov identita a imidž z pohľadu rôznych disciplín
- porozumenie vzťahom rôznych zložiek štruktúry identity organizácie
- osvojenie si teoreticko – metodologických východísk formovania identity a imidžu organizácie
- orientácia v nástrojoch a prístupoch ako aj možnostiach formovania výkonnosti organizácie prostredníctvom cieľavedomej profilácie identity a imidžu organizácie.
Na úrovni zručností
- analyzovať identitu organizácie, špecifikácia typu identity
- špecifikovať nástroje rozvíjania identity v reálnych podmienkach
- analyzovať kultúru organizácie a špecifikovať ťažiskové charakteristiky kultúry organizácie.
Na úrovni rozvoja profesionálnej kompetencie
Vytvorenie bazálnych predpokladov pre plnenie úloh v interdisciplinárnom teame zameranom na analýzu a formovanie identity a imidžu, resp. ich vybraných zložiek.


The course presents a holistic approach to the company, its identity, and ways to influence its image and reputation through identity process management. Provides a focus on understanding corporate identity within the context of organizational culture, linking corporate identity, corporate branding, and corporate marketing. Explains the importance and practical utility of adopting an identity-based view of the corporation and an identity-based view of corporate branding.