Kurzy zamerané na formovanie identity a imidžu jednotlivca, skupiny, organizácie, firmy, mesta, regiónu, štátu.

Help with Search courses

Kurz v analógii k identite jednotlivca sa zameriava na definovanie základných pojmových kategórií, identifikáciu bazálnych zložiek identity a kultúry organizácie a ich vzájomných vzťahov. V aplikačnej rovine rozvíja zručnosti identifikácie a analýzy činiteľov formujúcich identitu, kultúru a imidž organizácie.

Kurz vytvára predpoklady pre uplatnenie psychológa v riadení organizácií smerom dovnútra – formovanie kultúry firmy – ako aj navonok – riešenie atribútov kontrolovanej i nekontrolovanej komunikácie organizácie. Zároveň poskytuje základnú výbavu pre prácu psychológa v interdisciplinárnom tíme.